Privacy- en cookiebeleid

1. INLEIDING
In deze verklaring zetten wij uiteen hoe Expeditie730 de persoonsgegevens die zij tijdens de sollicitatieprocedure over jou verzamelt vervolgens gebruikt, deelt en beschermt.

2. WIE ZIJN WIJ?
Expeditie730 komt voort uit een aantal samenwerkingsverband van zorgorganisaties in Noord-Limburg, waaronder De Zorggroep, Proteion, VieCuri Medisch Centrum, VIGO, Adelante, Cohesie en Ambulancezorg Limburg.

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ VAN JOU?
Wij verzamelen gegevens van jou vanaf het moment dat je solliciteert naar een plek binnen het traineeship. Wij kunnen de volgende soorten persoonsgegevens over jou verzamelen:

 1. Contactgegevens, zoals jouw naam, privé e-mailadres, huisadres, telefoonnummer;
 2. Sollicitatiegegevens, zoals sollicitatieformulier (elektronisch dan wel schriftelijk), cv, gespreksnotities.
 3. Informatie uit cookies, zoals prestatie- en functionaliteitscookies.


Daarnaast kunnen wij gevoelige persoonsgegevens van jou verwerken, maar uitsluitend als het strikt noodzakelijk is om jouw geschiktheid voor een bepaalde functie te beoordelen. Hiertoe behoort:

 1. informatie over criminele veroordelingen of het recht om te werken in het land waar je solliciteert. Of het uitvoeren van antecedentenonderzoek indien wettelijk voorgeschreven. Zo kunnen we jou vragen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. In deze Verklaring, die wordt afgegeven door de staatssecretaris van Justitie en Veilig- heid, wordt verklaard dat je niet bent veroordeeld voor een misdrijf voor zover dit relevant kan zijn voor de uitoefening van jouw functie.

4. WAAR GEBRUIKEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS VOOR?
Wij kunnen de persoonsgegevens die we over jou verzamelen gebruiken voor de volgende doeleinden:

 1. Personeelswerving: Wij verzamelen gegevens over jou wanneer je belangstelling toont om bij ons te komen werken en wanneer je solliciteert voor het traineeship. Bepaalde gegevens die we over jou verzamelen zijn noodzakelijk om je sollicitatie te kunnen beoordelen en om tijdens de sollicitatieprocedure contact met je te kunnen opnemen (denk aan jouw telefoonnummer, e-mailadres en cv). Als je deze gegevens niet verstrekt, kunnen wij je sollicitatie niet behandelen, geen contact met je opnemen om je uit te nodigen voor een gesprek of je een functie aanbieden. Wij kunnen ook gegevens over jou verzamelen op internet, voor zover je deze gegevens algemeen toegankelijk hebt gemaakt, zoals je profiel op LinkedIn. Naar aanleiding daarvan kunnen wij contact met je opnemen als wij een geschikte functie voor je hebben. Om jouw sollicitatie te beoordelen en te behandelen en dewettelijke voorgeschreven controles uit te voeren wordt de informatie die je aan ons verstrekt bekendgemaakt aan de organisatie waar je solliciteert. 
 2. Vacaturebank: als je belangstelling toont voor het traineeship worden jouw gegevens door ons bewaard en tevens ingezien door HR afdelingen van de deelnemende organisaties om te kijken of je een geschikte kandidaat bent voor openstaande vacatures. Als je op een bepaalde functie hebt gesolliciteerd en daarvoor bent afgewezen, kunnen jouw gegevens door ons worden bewaard zodat we jou kunnen benaderen over toekomstige vacatures. Dit doen wij uitsluitend als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven.
 3. Aanmaken personeelsdossier: wanneer je bent aangenomen voor een functie worden de gegevens die je tijdens de sollicitatieprocedure aan ons hebt verstrekt opgenomen in jouw personeelsdossier en gebruikt om jouw dienstver- band vast te leggen en te volgen.
 4. Analyse: in bepaalde omstandigheden kunnen wij de gegevens die je bij jouw sollicitatie hebt verstrekt, gebruiken om jouw geschiktheid voor een functie te beoordelen. Daarnaast kunnen wij de door jou verstrekte gegevens gebruiken om verslag te doen over onze diversiteitsdoelstellingen. De gegevens in deze verslagen zijn niet herleidbaar naar jou als persoon. Ook analyseren wij contactgegevens, interne en externe sollicitatiegegevens en informatie uit cookies. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het gebruik van jouw gegevens voor dit doel, namelijk het verbeteren van onze recruitment processen en het verbeteren van de kandidaatervaring en bedrijfsvoering zodat wij kandidaten zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.
 5. Screening: in bepaalde gevallen vindt er, op basis van bepaalde criteria, geautomatiseerde besluitvorming plaats ten aanzien van jouw geschiktheid voor een bepaalde functie. Telkens wanneer wij gegevens verzamelen voor geautomatiseerde besluitvorming word je daarvan in kennis gesteld. Op bepaalde functies is ons beleid ten aanzien van screening van sollicitanten van toepassing. Als dit aan de orde is krijg je hierover nadere informatie tijdens de sollicitatieprocedure.

5. GRONDSLAG VOOR VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS
We zullen alleen gegevens over jou verzamelen en gebruiken als we daarvoor een grondslag hebben. De gegevens die Expeditie730 volgens deze verklaring verwerkt is voornamelijk op basis van door jou gegeven toestemming.
Wanneer je solliciteert op een functie verstrek je ons bepaalde persoonsgegevens en ga je ermee akkoord dat wij deze gegevens gebruiken om jouw sollicitatie te beoordelen en gedurende de sollicitatieprocedure te gebruiken. Ook hebben wij deze gegevens nodig om een besluit te nemen over jouw geschiktheid voor de functie en om tijdens de sollicitatieprocedure contact met je te kunnen opnemen. Voor een aantal verwerkingen wordt afzonderlijk toestemming aan jou gevraagd. De verwerkingen waarvoor afzonderlijk toestemming vereist is staan in deze verklaring uitdrukkelijk beschreven. Naast toestemming kunnen wij ook een beroep doen op ons gerechtvaardigd belang. 

6. MET WIE DELEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?
Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dit mogen we wel doen als jij daarvoor toestemming hebt gegeven of als zij daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of als zo’n verstrekking verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Wij kunnen jouw persoonsgegevens verstrekken aan:

 1. derden die ons ondersteunen bij het sollicitatieproces in het algemeen dan wel bij de beoordeling van jouw sollicitatie in het bijzonder. Indien Expeditie730 gebruikmaakt van derden draagt zij ervoor zorg dat deze voldoen aan dezelfde privacy- en beveiligingseisen als Expeditie730;
 2. rechtshandhavingsinstanties, overheidsinstellingen, toezichthoudende autoriteiten, rechtbanken of andere openbare instanties, indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of dit wettelijk is toegestaan;
 3. een derde of instantie voor zover bekendmaking is voorgeschreven om te voldoen aan de toepasselijke wet- of regelgeving.

7. HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens voor een periode van maximaal vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure. Mochten wij jou geen functie kunnen aanbieden, dan bewaren wij jouw persoonsgegevens – met jouw toestemming – nog voor een periode van maximaal een jaar na het einde van de sollicitatieprocedure. Deze toestemming kan je altijd intrekken.

9. JOUW RECHTEN
Omdat Expeditie739 jouw persoonsgegevens verwerkt, heb je een aantal rechten. Als je onderstaande rechten wilt uitoefenen kun je een verzoek indienen bij de recruiter die jouw sollicitatieprocedure begeleidt:
Recht op inzage: je kunt een verzoek indienen voor het ontvangen van een afschrift van jouw persoonsgegevens.
Recht op het maken van bezwaar: je hebt in bepaalde gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Expeditie730.
Recht op beperking van verwerking van jouw persoonsgegevens: als je meent dat de persoonsgegevens die we over jou bezitten onjuist zijn of dat deze niet door ons verwerkt zouden moeten worden, heb je het recht ons te vragen de verwerking daarvan te beperken.
Recht op rectificatie en aanvulling: je hebt het recht de persoonsgegevens die we over jou bezitten te laten corrigeren indien deze onjuist zijn. Als de gegevens die we over jou bezitten geactualiseerd moeten worden of als je meent dat deze onjuist zijn, kun je daartoe contact opnemen met onze afdeling HR recruitment.
Recht om vergeten te worden: je hebt het recht te verzoeken dat wij de persoonsgegevens die we over jou hebben wissen.
Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens): je hebt in bepaalde gevallen het recht de persoons- gegevens die je aan ons hebt verstrekt mee te nemen. Je kunt een verzoek om een afschrift van je persoonsgegevens bij ons indienen. Hoe? Stuur een zo compleet mogelijk verzoek per e-mail naar info@expeditie730.nl

10. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING
Het kan voorkomen wij deze privacyverklaring wijzigen. Op de website staat altijd de meest actuele privacyverklaring.

11. HEB JE EEN KLACHT OF EEN VRAAG?
Mocht je vragen hebben over deze privacyverklaring of een klacht over de manier waarop we met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kun je contact opnemen met onze afdeling HR recruitment op het volgende emailadres: info@expeditie730.nl.

Wij zullen ons uiterste best doen je te helpen. Mocht je het niet eens zijn met ons antwoord, dan kun jij je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

 

Versie: december 2023

Toestemming voor het gebruik van cookies.

Om onze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Om uw geldige toestemming te verkrijgen voor het gebruik en de opslag van cookies in de browser die u gebruikt om onze website te bezoeken en om dit goed te documenteren maken wij gebruik van een cookie consent management platform: CookieFirst. Deze technologie wordt geleverd door Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH, Amsterdam, Nederland. Website: Cookiefirst Cookie Consent pagina aangeduid als CookieFirst.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de server van CookieFirst om ons de mogelijkheid te geven geldige toestemming van u te verkrijgen voor het gebruik van bepaalde cookies. CookieFirst slaat vervolgens een cookie op in uw browser om alleen die cookies te kunnen activeren waarvoor u toestemming heeft gegeven en dit goed te kunnen documenteren. De verwerkte gegevens worden bewaard totdat de vooraf bepaalde bewaartermijn verstrijkt of u verzoekt de gegevens te verwijderen. Onverminderd het bovenstaande kunnen bepaalde verplichte wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn.

CookieFirst wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6(1)(c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevensverwerkingsovereenkomst

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met CookieFirst. Dit is een door de wet op de gegevensbescherming vereiste overeenkomst, die garandeert dat gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Serverlogbestanden

Onze website en CookieFirst verzamelen en bewaren automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. De volgende gegevens worden verzameld:

  Uw toestemmingsstatus of het intrekken van toestemming
 • Uw geanonimiseerde IP-adres
 • Informatie over uw Browser
 • Informatie over uw Apparaat
 • De datum en tijd waarop u onze website heeft bezocht
 • De webpagina url waar u uw toestemmingsvoorkeuren hebt opgeslagen of bijgewerkt
 • De locatie bij benadering van de gebruiker die zijn toestemmingsvoorkeur heeft opgeslagen
 • Een universeel uniek identificatienummer (UUID) van de websitebezoeker die op de cookiebanner heeft geklikt
Deze cookieverklaring is opgesteld en bijgewerkt door Cookiebeleid generator.

Ja! Ik wil solliciteren!

Door je aan te melden via onderstaand formulier, maak jij kans op een van de 15 plekken van het traineeship. Wij nemen contact met je op over het vervolg van de sollicitatieprocedure. 

Let op: solliciteren voor het traineeship is alleen mogelijk als je een opleiding volgt of hebt gevolgd in Nederland. 

Upload jouw CV als .pdf:
Upload jouw motivatiebrief als .pdf:

Wat leuk dat je interesse hebt!

Vanaf 1 april kun je solliciteren voor het traineeship. Wil je op de hoogte gebracht worden zodra je kunt solliciteren? Vul dan hier je naam en e-mailadres in dan geven we je een seintje als het zover is!